Jeronim
Vidulić

? - Zadar, 1499.

Renesansni pjesnik, živio je u 15. stoljeću u Zadru. Pripadao je građanskoj porodici. Bio je svećenik, a spominje se (1456) i kao notar za grad i kotar Zadar. Umro je 1499.

 

Jedina sačuvana – doduše krnje – Vidulićeva pjesma na hrvatskom jeziku, Ako mi ne daš lik, sastavljena u šest dvanaesteračkih katrena, dokaz je postojanja trubadursko-petrarkističke pjesničke škole sredinom 15. stoljeća i u Zadru, pored Dubrovnika. Pjesma je pronađena zapisana u jednom službenom dokumentu i, dakako, nije sigurno da li je Vidulić autor ili samo zapisivač. Vidulić je i naobraženi humanist, služio se i glagoljicom, te je na određeni način preteča Petra Zoranića.

 


Tekst pjesme Ako mi ne daš lik donosimo prema:

  • Zbornik stihova XV. i XVI. stoljeća, prir. Rafo Bogišić, Pet stoljeća hrvatske književnosti knj. 5, Matica hrvatska – Zora, Zagreb, 1968, str. 425-426.